win10安装软件时显示:“现在更新设备, 若要继续接收应用建议,请立即更新”

2022-04-13 08:15:44

次阅读


win10安装软件时显示:“现在更新设备, 若要继续接收应用建议,请立即更新”

问题:

最近,在win10系统上(win10教育版)安装软件时弹出如下对话框:  

                                                   

点击“立即更新”与“查看操作方法”都不能解决这个问题。

解决方法

经查询与测试,个人推荐方法:对安装程序进行属性设置

步骤:安装程序--》右键--》属性--》常规--》安全--》在“解除锁定”前面打勾--》应用。示意界面如下图所示。

                                                  


这个操作是不可逆的,执行过一次“解除锁定”的操作之后,再次查看时这个选项将不再可见。